Hồi năm trước cái này khỏi biến trên Zing, NCT, lắm mà nay khó kiếm thiệt...