HỘI DÒNG NAM TỬ CHÚA QUAN PHÒNG

(Felii Divinae Providentiae – F.D.P)


A. Đấng sáng lập
Thánh LUIGI ORIONE, một linh mục người nước Ý, sinh ngày 23 tháng 06 năm 1872, tại Piedmont, Bắc Ý,...