Lại từ đầu nha! Vì mình thấy lâu rồi trò này bị chững lại...hj
CON YÊU CHÚA VÌ NGÀI LUÔN Ở BÊN CON.