nếu như thế thì hãy theo gương chúa giê su
ước gì con không nghe lời của sa tan