thì chúng ta sẽ rất phân vân do dự.
:5:
Nếu Chúa Giêsu gọi ta theo Ngài...