[Chuyện cười]
Có một câu chuyện vui nho nhỏ như sau:
Ở một nhà dòng nọ, có Sour bề trên nổi tiếng khó tính, nhiều lúc làm buồn lòng các bề dưới. Sour có nuôi một con két thông minh và biết nói...