con yêu mến Chúa vì: ở bên Ngài con thấy được sự bình an..........