Nếu muốn như vậy hãy đem Tin Mừng đến cho mọi người, ước gì thế gian nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất của họ