ôi, cảm ơn trưởng iu vấu, con có bài tham khảo rồi