Thì tôi sẽ chào bạn
Nếu một ngày bạn không sinh hoạt TNTT nữa.....