Chúa là đường,là sự thật và là sự sống,là chân thiện mỹ